Εγγύηση προιόντων

  1. Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας η διάρκεια της οποίας ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή του προϊόντος. Παρέχεται μόνον όταν η συσκευή συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής (εργασία και ανταλλακτικά), σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής. Ενημερωθείτε απο εμάς για τη χρονικά διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας του εκάστοτε προιόντος.

  2. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις βλάβες που θα προκληθούν στις συσκευές από  πτώση κεραυνού, νερό/υγρασία, φωτιά, ανωτέρα βία, λανθασμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ανεπαρκή εξαερισμό, μηχανική καταπόνηση  ή από άλλες αιτίες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο πεδίο ευθύνης και ελέγχου της ELECTDROID. Τέλος  η εγγύηση δε καλύπτει βλάβες από λανθασμένη χρήση και χρήση άλλη από την προοριζόμενη για το προϊόν και τους σκοπούς του, ομοίως και λανθασμένη εγκατάσταση.Επίσης υλικά  που χαρακτηριστικά υπόκεινται σε συνήθη χρήση και φθορά, όπως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τηλεχειριστήρια κτλ  δε καλύπτονται από εγγύηση

  3. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται  μόνο όταν είναι αδύνατη η επισκευή της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μπορεί να την αντικαταστήσει με άλλη, ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, του ιδίου ή διαφορετικού κατασκευαστή.Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος, που είναι εντός εγγύησης, η υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για την αγορά του προϊόντος.

  4. Η αποδοχή μιας συσκευής για επισκευή ή για την εκτέλεση εργασιών εντός τουπλαισίου, όπως στο παρόν ορίζεται δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση ή και αποδοχή τυχόν αξιώσεων συνδεομένων με τις διατάξεις περί ευθύνης για ελαττώματα.

  5. Οι επισκευές πραγματοποιούνται από τη ELECTDROID. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση επισκευών σε τρίτους. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν δικαιούται να αξιώνει αποζημίωση για το κόστος επισκευής.

  6. Τα επισκευασμένα προϊόντα, μετά την ενημέρωση του πελάτη, παραμένουν στην εταιρεία  για τρεις μήνες. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.

 Εγκατάσταση απο άλλους τεχνικούς

  1. Η ELECTDROID δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ασφαλείας και αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση
  2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής, η ELECTDROID δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές, τις καταστροφές, τις απώλειες ή τους τραυματισμούς που πιθανόν να προκληθούν στον φυλασσόμενο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών αποθετικών ή θετικών ζημιών, καθώς και για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.